Draußen

Frühstück
-
kongress_admin kongress_admin

Frühstück
-
kongress_admin kongress_admin

Frühstück
-
kongress_admin kongress_admin

Frühstück
-
kongress_admin kongress_admin

Frühstück
-
kongress_admin kongress_admin

Assamblea
-
kongress_admin kongress_admin

Vollversammlung
-
kongress_admin kongress_admin

Reproarbeit
-
kongress_admin kongress_admin

Rausschmissworkshop
-
CAT Marburg (In der Kneipe)
kongress_admin kongress_admin

Möge die Nacht mit euch sein
-
kongress_admin kongress_admin

Mittagessen
-
kongress_admin kongress_admin

Ankommen + Anmelden
-
kongress_admin kongress_admin

Mittagessen
-
kongress_admin kongress_admin

Mittagessen
-
kongress_admin kongress_admin

Mittagessen
-
kongress_admin kongress_admin

Assamblea + Aufräumen
-
kongress_admin kongress_admin

Vollversammlung + 181 (Antifa heißt Aufräumen)
-
kongress_admin kongress_admin

Aufbäumen für den Widerstand
-
kongress_admin kongress_admin

Siebdrucken auf dem JuKo!
-
Unterdrvck
kongress_admin kongress_admin

Muay Thai
-
kongress_admin kongress_admin

Reproarbeit
-
kongress_admin kongress_admin

Muay Thai
-
kongress_admin kongress_admin

Graffiti
-
kongress_admin kongress_admin

Abendessen
-
kongress_admin kongress_admin

Abendessen
-
kongress_admin kongress_admin

Abendessen
-
kongress_admin kongress_admin

Abendessen
-
kongress_admin kongress_admin

Abendessen
-
kongress_admin kongress_admin

„name the riot – win the prize“
-
kongress_admin kongress_admin

Abendprogramm – Kickertunier, Vernetzung, Bar, uvm…
-
..open end
kongress_admin kongress_admin